İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Dadaş Mahallesi 11704 ada 29 numaralı parsel onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Rekreasyon alanı olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın Kentsel Servis Alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

 Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 Tarih ve 153 Sayılı Kararıyla onaylanan imar planı değişikliği ve Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2021 Tarih ve 26 Sayılı Kararıyla kabul edilen, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2021 Tarih ve 614 Sayılı Kararıyla onaylanan imar planı değişikliği, Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 08.08.2023 Tarih ve 70 Sayılı Kararıyla kabul edilen, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2023 Tarih ve 554 Sayılı Kararıyla onaylanan imar planı değişikliği, Değer Artış Payı Hakkındaki Yönetmeliğe tabi olması sebebiyle söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda idare tarafından gerekli işlemler yapılmış olup geçen süre içerisinde talep sahiplerinden istenilen belgeler ilgili idareye teslim edilmediği belirtilerek bahse konu Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 2021/26 Sayılı Kararı, 06.11.2023 Tarih ve 100 Sayılı Kararıyla, 2021/24 Sayılı Kararı 06.11.2023 Tarih ve 101 Sayılı Kararlarıyla, 2023/70 Sayılı Kararı ise 2023/99 Sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup söz konusu kararla ilişkili Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021/153, 2021/614 ve 2023/554 Sayılı Kararlarının iptal edilmesi hususunun askıya çıkarılması

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Kavak ve İstasyon Mahalleleri, I46B06C1D ve I46B06C1C paftalarının isabet ettiği alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Ulaşım Daire Başkanlığının talebine istinaden; 19.10.2023 Tarih ve 2023-10-1 Sayılı UKOME Kararı ve 17.08.2023 Tarih ve 2023-08-07 Sayılı UKOME kararlarının imar planlarına işlenmesinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli İspir İlçesi, Yukarı Mahallede konut alanının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli İspir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 285 numaralı ada üzerinde imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli İspir İlçesi, Yukarı Özbağ Mahallesi 357 ada 41 numaralı parselde TİCK olarak imar planı değişikliği yapımına yönelik hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli İspir İlçesi, Gülhas Mahallesi 526 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller; 527 ada 1 ve 2 nolu parseller; 531 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde Konut Alanından Konut+Ticaret Alanı yapımına yönelik hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Uzundere İlçesi, Cömertler Mahallesi sınırları içinde bulunan 167 ada üzerinde uygulama imar planında park alanı olarak planlanan alanın onaylı plan tarihinde TEDAŞ Erzurum İl Müdürlüğü tarafından verilen kurum görüşüne göre enerji nakil hattı geçtiği için nakil hattı güzergahın park alanı olarak belirlendiği, hattın kaldırılması sonrasında park alanı olarak belirlenen adaların konut alanına çevrilmesine, mülkiyeti Uzundere Belediyesine ait 165 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz park alanından çıkarılarak Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesine, revizyonu yapılan imar adasında bulunan taşıt yolu mevcut yapıların üzerine tekabül ettiği gerekçesiyle kaldırılmasına ve araziye uygun bir şekilde yeniden revize edilmesine, revizyon imar tadilatında kaldırılan park alanı için, planda Terminal Alanı olarak görülen alanın park alanı olarak planlanmasına, 165 ada, 1 numaralı parseldeki park alanının Sosyal Tesis Alanına, 109 ada 1 numaralı parselde ki Sosyal Tesis Alanının bir kısmı da Park Alanına çevrilmesini içeren Revizyon İmar Planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Horasan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10 ada 27 nolu parsel ve 15 ada 22 nolu parsellerde regülatör alanı yapımına yönelik Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Tekman İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi 111 ada 2, 3, 4, ve 5 numaralı parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazlara ait imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Karayazı İlçesi, Bayraktar Mahallesi, 114 ada 365 parselde hazırlanan ilave imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Karayazı İlçesi, Yeni Mahalle, 127 ada 51 nolu parsele ait imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Karaçoban İlçesi, Hacılar Mahallesi 164 ada 29, 43 ve 81 numaralı parseller ile 166 ada 9 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlara mevcut konut alanı ve park alanının işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Karaçoban İlçesi, Kopal Mahallesi 111 ada 4 ve 20 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazları içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Pasinler İlçesi, Kethuda Mahallesi, 110 ada, 39, 41, 43 ve 80 nolu parsellerde kayıtlı meri imar planında İdari Hizmet Alanı olarak görülen taşınmazın Turizm Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Pasinler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1225 adada kayıtlı meri imar planlarında B-3 kat Konut Alanı ve B-5 Kat Konut + Ticaret Alanı olarak görülen taşınmazların B-5 Kat Konut + Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Olur İlçesi, Aktepe Mahallesi 149 ada 16 ve 19 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi 5517 ada 35 numaralı parselde bulunan, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.07.2021 Tarih ve 4680 Sayılı Kararı ile sınırları belirlenen tescilli Tatbikat İlkokulu, İstanbul Kapı Surları ve Rölöve ve Anıtları Kurulu Müdürlüğü Binasının koruma alanı içerisinde kalan, özel mülkiyete ait olan parselde, yapı kitle boyutları ve ön bahçe mesafesinin değiştirilmesi, parsele otopark yolu işlenmesi ile alanda yer alan imar yolunun genişliğinde ve ada kenarında düzenleme yapılmasını içeren imar planı değişikliği Erzurum Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2023 Tarih ve 6169 Sayılı Kararıyla kabul edilen imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Aşkale İlçesi, Demirkıran Mahallesi 105 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Murat Paşa Mahallesi 875 ada 17, 57 ve 61 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan Özel Sağlık Tesis Alanı ve Ticaret Alanı amaçlı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.