ETİK KURUL

T.C

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU VE FALİYETLERİ

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.Maddesi gereğince  kurum ve kuruluşlarda  etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,personelin etik etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere ve  Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının 13/07/2009 tarih ve 541 sayılı yazısına istinaden  Erzurum Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde21/07/2009 tarih ve M.25.0.EBB..0.71.02/2434 sayılı Başkanlık makamının oluruyla  aşağıdaki isimlerden oluşturulmuştur.

 

 

ADI SOYADI  

ÜNVANI 

GÖREVİ  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

   


ETİK NEDİR

 

TANIMI:

Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerinnasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik,aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

 

Öte yandanetik, felsefenin ahlakla ilgilenen dalına da denilmektedir. Felsefenin bu dalı, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyikötü gibi açılardan araştırır. Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır.

 

Bir meslek etiği olarak kamu yönetimi etiği de, yönetim alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler;

 •  İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler,
 •  Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar,
 •  Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler,
 •  Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler,
 •  Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler,
 •  Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun Numarası : 5176                                          Kabul Tarihi : 25.5.2004

Yayımlandığı R.Gazete :                                        Tarih: 8.6.2004 Sayı:25486

 

Amaç  ve Kapsam

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulununkuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kamu Yönetiminde Etiğin Önemi

Kamu hizmetleri, vatandaşların vergileriyle yerine getirilmektedir. Vatandaşlar, düşük maliyetli ve kaliteli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet etmektedir. Bu anlamda kamu hizmeti bir “emanet”tir. Kamu görevlileri, bu emanetin bilincinde olarak, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli; görevlerini yerine getirirken ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıdır.

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETIK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

 * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

 * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

 * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

 * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 Kamu Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar

 • Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız.
 • Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranınız.
 • Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız.
 • Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve karar alma surecine onları da katınız.
 • Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.
 • Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş-dost ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız.
 • Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız.
 • Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.
 • Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz.
 • Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmayınız.
 • Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmeyiniz.
 • Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkanlardan uzak durunuz.
 • Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.
 • Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.
 • Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız, sonuç alamaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz.

  

25   -  31  MAYIS 2011

ETİK HAFTASI

  “KAMU HİZMETİ BİR EMANETTİR’’

 

Kamu Görevlileri;

 • Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını ,kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar.İsraf ve savurganlıkdan kaçınırlar .
 • Halkın Günlük yaşamını kılaylaştırırlar.
 • Halkın ihtiyaçlarını en etkin ve verimli şekilde karşılarlar.
 • Hizmet kalitesini yükseltir ve toplumun memnuniyetini artırırlar.

 

  

ETİK KOMİSYONU