T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

            Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen

       taşınmazların satış ihalesi 24/03/2020 Salı günü saat 14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale  Kanununun 45. maddesine

       istinaden Açık Arttırma Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

       Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedeli

        aşağıda belirtilmiştir.

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

(ARSA SATIŞI)

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANBEKTAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ

S. No

Ada/ Parsel

Pay/Payda

Taşınmaz Alanı (m²)

İmar Durumu

m² Birim Fiyatı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

6080/2

1/1

659,09

Konut

Taks=0,20 ve Kaks=0,40

600,00

395.454,00

11.865,00

YAKUTİYE İLÇESİ KAVAK MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

S. No

Ada Parsel

Pay/Payda

Taşınmaz Alanı (m²)

İmar Durumu

m² Birim Fiyatı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

3175/6

1/1

450,00

Ticaret

E=1.20 Yençok=9.50m

315,00

141.750,00

4.253,00

2

3175/11

1/1

450,00

Ticaret

E=1.20 Yençok=9.50m

315,00

141.750,00

4.253,00

3

3175/12

1/1

450,00

Ticaret

E=1.20 Yençok=9.50m

315,00

141.750,00

4.253,00

4

3177/11

1/1

280,00

Ticaret

E=1.20 Yençok=9.50m

315,00

88.200,00

2.646,00

ÖZEL ŞART

Mahrukatçılık Faaliyetinde Bulunmak ve Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Kereste İmalatçıları Esnaf Odasında (Mahrukatçılık yaptığını gösteren) Faaliyette olduğunu gösteren belgeye sahip olmak.

AZİZİYE İLÇESİ GEZ KÖY MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

S. No

Ada/ Parsel

Taşınmaz Yüzölçüm (m²)

Pay/Payda

Hisse Yüzölçüm (m²)

İmar Durumu

m² Birim Fiyatı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

12711/5

5.000,00

1/1

5.000,00

Özel Eğitim Tesis Alanı

E:1,00 Yençok:11,50

120,00

600.000,00

18.000,00

2

12711/8

5.000,00

978383/1000000

4.891,92

Özel Eğitim Tesis Alanı

E:1,00 Yençok:11,50

120,00

587.030,40

17.611,00

ÖZEL ŞART

12711/5 nolu parselde eğitim tesisi faaliyete geçtikten sonra 5(Beş) yıl Sigortalı en az 50 personel, 12711/8 nolu parselde eğitim tesisi faaliyete geçtikten sonra 5(Beş) yıl Sigortalı en az 50 personel istihdam edilecek ve bu parseller Özel Eğitim Tesis Alanı amacı dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Ayrıca eğitim tesisi faaliyete geçtikten sonraki 5 (beş) yıl boyunca istihdam edilen personellerin SGK hizmet dökümleri yılsonunda Belediyemize beyan edilmesi zorunludur.

SATIŞ ŞARTI

Satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde herhangi bir indirim işlemi uygulanmayacak ve satışı yapılmış olan taşınmazların alacağa karşılık mahsubu yapılmayacaktır.

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

(BÜRO-İŞ YERİ SATIŞI)

YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

(SANAYİ İŞ MERKEZİ)

S. No

Mahalle

Ada/ Parsel

Nitelik

B. Bölüm

Kat

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Kavak

3119/9

Büro

43

1

47,00

100.000,00

3.000,00

2

Kavak

3119/9

Büro

44

1

47,00

100.000,00

3.000,00

3

Kavak

3119/9

Büro

45

1

47,00

100.000,00

3.000,00

4

Kavak

3119/9

Büro

46

1

47,00

100.000,00

3.000,00

5

Kavak

3119/9

Büro

47

1

47,00

100.000,00

3.000,00

6

Kavak

3119/9

Büro

48

1

47,00

100.000,00

3.000,00

7

Kavak

3119/9

Büro

49

1

41,20

100.000,00

3.000,00

YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

(ÇAYKARA İŞ MERKEZİ)

S. No

Mahalle

Ada/ Parsel

Nitelik

B. Bölüm

Kat

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Gez

281/19

Büro

132

4

30,00

78.230,00

2.350,00

2

Gez

281/19

Büro

133

4

31,00

79.652,00

2.400,00

3

Gez

281/19

Büro

134

4

35,00

92.453,00

2.800,00

YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ

(GÜRCÜKAPI İŞ MERKEZİ)

S. No

Mahalle

Ada/ Parsel

Nitelik

B. Bölüm

Kat

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Ayazpaşa

986/34

İş Yeri

42

Teras

433,00

682.233,00

20.470,00

SATIŞ ŞARTI

*Yakutiye İlçesi Gez Mahallesinde kayıtlı, Çaykara İş Merkezinde bulunan büroların satış bedelleri peşin ödenecektir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde indirim yapılmayacaktır.

*Diğer taşınmazlarda ise; Satış bedelinin  %50’si peşin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksitler halinde ödenecektir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde indirim yapılmayacaktır.

* Satışı yapılmış olan taşınmazların alacağa karşılık mahsubu yapılmayacaktır.

ŞARTNAME BEDELİ-TL

500,00-TL’dir

 

        İhale dosyası aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale

        komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 24/03/2020 Salı  günü saat 

        13:45’ e kadar teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca şartname bedeli 500,00-TL’ dir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek(İkametgâh Belgesi), kanuni tebligat beyanı ve kimlik fotokopisi.
 3. Gerçek Kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküsü.
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 6. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 9. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 11. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
 12. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 13. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

İLAN OLUNUR