MÜLKİYETİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT OLAN TEKMAN İLÇESİ TOPLU TAŞIMA HATTININ 10 YIL SÜREYLE KİRALAMA YOLUYLA İHALE EDİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI

MÜLKİYETİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT OLAN

 TEKMAN İLÇESİ TOPLU TAŞIMA HATTININ

10 YIL SÜREYLE KİRALAMA YOLUYLA İHALE EDİLMESİ İLE İLGİLİ

İHALE İLANI

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait olan 1 adet Tekman Toplu Taşıma hattının 10 yıl süreyle ihale edilerek kiraya verilmesi işidir.

            Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 03.03.2020 tarih ve 178 sayılı kararı ile 1 adet Tekman Toplu Taşıma hattının 10 yıllık süreyle ihalesine karar verilen işin tahmin edilen her bir hat için 10 (On) yıllık kira bedeli ve ihalenin geçici teminat miktarı aşağıdaki yer alan tablodaki gibidir.

SIRA NO

TEKMAN İLÇESİ TOPLU TAŞIMA HATTI

GEÇİCİ TEMİNAT %3

KDV HARİÇ MUHAMMEN

10 YILLIK KİRA BEDELİ TL

1

  1 NOLU TOPLU TAŞIMA HATTI

300,00 TL

10.000,00 TL

 

 

 

 

 

Yukarıda yeri ile muhammen bedeli belirtilen ihale Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının kararları esas alınarak, 1 adet Tekman Toplu Taşıma hattının hattının 10 yıl süreli kira işi ihalesi teker teker 31.03.2020 Salı günü saat 14:00 da Büyükşehir Belediyesi 3.katında yemekhane yanında bulunan Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.

İhale Şartnamesi, Sözleşmesi ve Ekleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görülebilir veya şartname bedeli ödenmek sureti ile temin edilebilir.

             İhalesi yapılacak olan işin idaremiz tarafından tespit edilen 10 (On) yıllık muhammen (tahmin edilen) kira bedeli üzerinden ihale ile belirlenecek olan kira bedeli şartnamede belirtilen artış oranları doğrultusunda idaremize ödenecektir.

İHALEYE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 6. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)
 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır
 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 9. Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 10. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 11. 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.
 12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

İLAN OLUNUR