T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

        Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen

        taşınmazların satış ihalesi 03/12/2019 Salı günü saat 14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine

        istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

        Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedeli

        aşağıda belirtilmiştir.

 

 

                  

YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ

S.N.

Ada/Parsel

İmar Durumu

Hisse Oranı

Taşınmaz Alanı m²

m² Birim Fiyatı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat Bedeli(TL)

1

12534/1

Ticaret+Konut E=2,50

1/1

4.678,59

1.250,00

5.848.237,50

175.448,00

SATIŞ ŞARTI

Satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %3 (Yüzdeüç) indirim yapılacaktır.

YAKUTİYE İLÇESİ KULOĞLU MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR

S.N.

Ada/Parsel

İmar Durumu

Hisse Oranı

Taşınmaz Alanı m²

m² Birim Fiyatı (TL)

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat Bedeli(TL)

1

5597/16

Ticaret+Konut

Bitişik Nizam-4 Kat

1/1

661,75

6.100,00

4.036.675,00

121.101,00

2

5597/17

Ticaret+Konut

Bitişik Nizam-4 Kat

1/1

661,75

5.750,00

3.805.062,50

114.152,00

3

5597/18

Ticaret+Konut

Bitişik Nizam-4 Kat

1/1

661,75

5.850,00

3.871.237,50

116.138,00

SATIŞ ŞARTI

Satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

ŞARTNAME BEDELİ

Şartname Bedeli 350,00-TL’ dir.

 

            İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale

            komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 03/12/2019             

            Salı günü saat 13:45’ e kadar teslim edilmek zorundadır.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
 4.  İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 6. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 9. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 11. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
 12. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 13. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

 

 

İLAN OLUNUR