YAKUTİYE İLÇESİ KONGRE CADDESİ KONGRE İŞ MERKEZİ, İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN MEVCUT GALERİCİLER SİTESİ ÜST KATTA BULUNAN BÜROLAR

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AÇIK TEKLİF  (ARTIRMA)  USULÜ İLE KİRA İŞİ İHALE İLANI

 

1

İrtibat Adresimiz ve Tlf. No:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi. Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı – Merkezi Yönetim Caddesi / ERZURUM  / Telefon: 0442 344 10 00 faks : 0442 233 02 20  P.K. : 25100         

2

İhale tarihi, saati ve yeri

09/06/2016 – Perşembe Günü Saat /14:00 Encümen  ( Toplantı )  Salonun da ayrı ayrı yapılacaktır. 

 

YAKUTİYE İLÇESİ ALİPAŞA MAHALLESİ KONGRE CADDESİ KONGRE İŞ MERKEZİ

Sıra No

Kat

Bağımsız

Bölüm No

Tahakkuk Sicil No

Mesahası

Muhammen Bedel TL/Yıl

Geçici

Teminat  %  3

Şartname

Bedeli (TL)

1

2.Alt Zemin

10

1510

33

2.400,00

72,00 TL

150,00

2

2

68

1568

17

2.400,00

72,00 TL

150,00

YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN

MEVCUT GALERİCİLER SİTESİ ÜST KATTA BULUNAN BÜROLAR

Sıra No

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm No

Mesahası m²

Muhammen Bedel TL/Yıl

Geçici

Teminat  %  3

Şartname

Bedeli (TL)

1

1176

16

405

23,27

2.400,00

72,00 TL

150,00

2

1176

16

410

61,86

2.400,00

72,00 TL

150,00

3

1176

16

411

61,86

2.400,00

72,00 TL

150,00

4

1176

16

412

60,05

2.400,00

72,00 TL

150,00

5

1176

16

420

55,85

2.400,00

72,00 TL

150,00

6

1176

16

421

55,85

2.400,00

72,00 TL

150,00

7

1176

16

422

55,91

2.400,00

72,00 TL

150,00

8

1176

16

423

55,91

2.400,00

72,00 TL

150,00

9

1176

16

433

74,75

2.400,00

72,00 TL

150,00

10

1176

16

434

74,75

2.400,00

72,00 TL

150,00

11

1176

16

435

74,81

2.400,00

72,00 TL

150,00

12

1176

16

436

78,43

2.400,00

72,00 TL

150,00

13

1176

16

448

23,27

2.400,00

72,00 TL

150,00

14

1176

16

449

60,05

2.400,00

72,00 TL

150,00

15

1176

16

451

61,86

2.400,00

72,00 TL

150,00

16

1176

16

456

23,27

2.400,00

72,00 TL

150,00

17

1176

16

459

61,86

2.400,00

72,00 TL

150,00

18

1176

16

460

81,15

2.400,00

72,00 TL

150,00

       Yukarıda yeri ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazlarla ilgili Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının

       kararları esas alınarak, iş yerlerinin 3 (üç)Yıl süreli kira işi ihalesi ile Kiraya verilmesi; 

       2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Artırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.

1- İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi, Sözleşmesi ve Ekleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Emlak ve    

     İstimlâk Dairesi Başkanlığında görülebilir veya şartname bedeli ödenmek sureti ile temin edilebilir.

3- İhalesi yapılacak olan iş yerlerinin idaremiz tarafından tespit edilen bir (1) yıllık muhammen (tahmin edilen) kira     

     bedeli üzerinden ihale ile belirlenecek olan yıllık kira bedeli şartnamede belirtilen artış oranları doğrultusunda   

     idaremize ödenecektir.

İHALEYE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1-  Kanuni ikametgah sahibi olmak,

2-  Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

3-  Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,

4-  İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

5-  Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

6-  Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)

7-  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin.) her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır

8-  Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

9-Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir   

      veya ücretsiz görülebilir.

10-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11-2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

12- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR