T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ(AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ve AYRIŞTIRMA TESİSİ) KİRA İHALE İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ(AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ve AYRIŞTIRMA TESİSİ)  KİRA İHALE İLANI

     

         Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisinin kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 14/11/2019 Perşembe günü saat 14:30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmaza ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

1.000 m2 KAPALI ALANDA KURULMUŞ OLAN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ve AYRIŞTIRMA TESİSİ

Sıra No

Alan m2

3 Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminat TL

Şartname Bedeli TL

Kira Süresi

1

1.000,00

511.635,96

15.349,08

600,00 

3 yıl

    

      İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 14/11/2019 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,
 4. Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi,
 5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 6. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 7. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)
 8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)
 9. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 10. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 11. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Şube müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 12. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 13. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil  kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
 14. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 15. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR