ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE İHALE İLANI

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AÇIK TEKLİF  (ARTIRMA) USULÜ İLE İHALE İLANI

 

         Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılacak olan Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 2.896 m² (60 adet Grand Board 36 adet 12 m x 3 m  ve 24 adet 6 m x 3 m ve 15 adet Köprübaşı reklam alanları)  reklam materyallerinin  kira işi ihalesi 31/10/2019 Perşembe  günü saat 14.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık (artırma) teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

            İhalesi yapılacak olan reklam materyallerine ait tahmin edilen (muhammen) ve geçici teminat bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

S.

NO

 

MEVKİ

 

MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

TL/3 YIL

GEÇİCİ

TEMİNAT

%  3

ŞARTNAME

BEDELİ (TL)

1

 Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulanan 2.896 m² (Grand Board ve Köprübaşı reklam alanları)    reklam materyalinin işletilmesi

3.171.120,00 TL

95.133,60 TL

250,00 TL

 

İHALEYE KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

1- Kanuni İkametgâh Belgesi.          

2- Tebligat için Türkiye'de adres beyanı.

3- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

4- Tüzel Kişi olması halinde faaliyet ve yetki belgesi,

5- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli İmza sirküleri.

6- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

7-Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

8-Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat alındı Makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu.(2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)

9-Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri her ortak tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

10-Şartname bedeli ücreti mukabilinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Basın Yayın Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)

12-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

13-Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri yüklenici firmaya aittir.

14-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

15-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

16-İhaleye katılmak isteyenler 250,00 TL bedel karşılığında şartname almak zorundadır.

 

          İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak şartlara uygun olarak hazırlanmış belgelerin dosya halinde en geç 31/10/2019 tarihinde saat 13:50 ‘ye kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilir.

 

 

İLAN OLUNUR