T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İLANI

 

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRA İLANI

     

         Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 21/05/2019 Perşembe günü saat 14:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

10 (ON) YILLIK KİRA İHALESİ

S. No

İl/İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

İşletme No

Toplam Yüzölçüm (m²)

Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat  (%3) TL

1

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

1

991,45

450,00

162,00

2

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

2

1.036,78

425,00

153,00

3

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

3

1.034,15

400,00

144,00

4

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

4

1.012,42

400,00

144,00

5

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

5

990,09

400,00

144,00

6

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

6

967,76

375,00

135,00

7

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

7

945,58

375,00

135,00

8

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

8

927,06

375,00

135,00

9

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

9

916,13

375,00

135,00

10

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

10

912,82

350,00

126,00

11

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

11

913,84

350,00

126,00

12

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

12

915,17

350,00

126,00

13

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

13

916,50

375,00

135,00

14

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

14

917,82

375,00

135,00

15

Erzurum/Palandöken

Maksutefendi

12708/1

15

918,78

375,00

135,00

NOT: İhaleye Katılacak Olan İsteklilerden Aranacak Şartlar ve Gerekli Belgeler:

1- Mermercilik Faaliyetinde Bulunmak.

2- Erzurum İlinde Mermercilik İşiyle İlgili Faaliyette Bulunduğuna Dair Bağlı Olduğu Odaya ait Kayıt Belgeleri

3- Kazım Yurdalan Mahallesi Yeni İl Emniyet Müdürlüğü önünde Kamulaştırma yoluyla tahliye edilenlerden olmak

3 (ÜÇ) YILLIK KİRA İHALESİ (LUNAPARK)

S. No

İl/İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

Mevkii

Toplam Yüzölçüm (m²)

Yıllık Muhammen Kira Bedeli (TL+KDV)

Geçici Teminat  (%3) TL

1

Erzurum/Yakutiye

İstasyon

33/47

Olimpiyat Parkı

6.760,00 m²

40.000,00+KDV

1.200,00

1-Olimpiyat Parkı içerisinde Belediyemiz tarafından belirlenecek 6.760,00 m²’lik alanda, altyapısı kiralayan tarafından yapılması şartıyla Lunapark kurulması işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Şartname hükümleri dâhilinde ihalesi yapılacaktır.

ŞARTNAME BEDELİ 150,00 TL’ DİR.

                     

    

      İhale dosyası aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:30’ a kadar teslim edilebilir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
 4. Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi.
 5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 7. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır).
 8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi).
 9. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 10. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 11. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 12. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 13. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil  kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.
 14. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 15. İhale katılımcıları kiraya verilecek taşınmazlarda istenilen şartları sağlamak zorunda olmakla beraber faaliyette bulunacak iş için istenilen belgeleri eksiksiz getirmelidir.
 16. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

İLAN OLUNUR