T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINIR SATIŞ İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINIR SATIŞ İLANI

 

       Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Marka, Plaka, Model,Tipi ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınırın satış ihalesi 27/11/2018 Salı günü saat 14:30 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

        Söz konusu taşınırın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

Marka

Plaka

Model

    Tipi   -    Ticari Adı

Muhammen Bedel  (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

Renault

25 LH 947

2010

Trafic PV G.Comfort

Trafic

20.000,00 TL

600 TL

100 TL

               

 

Aracın satış bedeli ve satış-sözleşme masraflarının tamamı ödemesi peşin yapılacaktır. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğüne 27/11/2018 Salı günü saat 14:00’ e kadar teslim edilebilir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
 6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 7. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 8. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğünce temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 10. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
 11. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
 12. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 13. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

 

İLAN OLUNUR