T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA ve SATIŞ İHALE İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRA ve SATIŞ İHALE İLANI

     

         Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların kira ve satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 22/11/2018 Perşembe günü saat 14:30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Sıra No

Bağımsız Bölüm No

Yüzölçüm m²

Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL / Yıl

Geçici Teminat  %3

Şartname

Bedeli (TL)

1

Aziziye İlçesi E 80 Karayolu   ( Eski Sümerbank Tesisleri) Üzerinde Bulunan 1/ Zemin Kat 4 Nolu İşyeri

1.150,00

39.800,00 TL

1.195,00 TL

300,00TL

2

Aziziye İlçesi E 80 Karayolu (Eski Sümerbank Tesisleri ) Üzerinde Bulunan 1/ Zemin Kat 5 Nolu İşyeri

1.150,00

39.800,00 TL

1.195,00 TL

300,00TL

3

Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi Erzincankapı Mevkiinde Bulunan İşyeri

16,50

7.200,00 TL

216,00 TL

300,00 TL

4

Yakutiye İlçesi Kuloğlu Mahallesi Ticaret İş Merkezinde Bulunan İşyeri

5,25

1.800,00 TL

55,00 TL

300,00 TL

5

Yakutiye İlçesi Alipaşa Mahallesi Kongre İş Merkezinde Bulunan İşyeri

34,00

3.000,00 TL

90,00 TL

300,00 TL

NOT

Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi 3175 ada 8 nolu parselde bulunan 4 ve 5 nolu işyerlerini kiralayan istekli kira süresi boyunca bu işyerlerinin her birinde sigortalı en az 30 işçi istihdam etmek zorundadır.

    

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA

Sıra No

Ada/Parsel

İmar Durumu

Yüzölçüm

Pay/Payda

Birim m² Bedeli (TL)

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat  %3

1

5805/1

Ticaret Yençok = 6,50 E=2,50

214,84

1/1

1.800,00

386.712,00

11.602,00

YAKUTİYE İLÇESİ KAVAK MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA

Sıra No

Ada/Parsel

İmar Durumu

Yüzölçüm

Pay/Payda

Birim m² Bedeli (TL)

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat  %3

1

3175/6

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

2

3175/7

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

3

3175/11

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

4

3175/12

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

NOT

1- Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Kereste İmalatçıları Esnaf Odasından Mahrukatçılık yaptığını gösteren Mesleki Faaliyet Belgesi alınacak.

2- Arsaların satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 10 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.      

KÖPRÜKÖY İLÇESİ YAĞAN/ŞEHİTLER MAHALLESİNDE BULUNAN 12 BAĞIMSIZ NUMARALI GARAJ

Bağımsız Bölüm No

Ada/Parsel

Nitelik

Yüzölçüm (m²)

Arsa Pay/Payda

B. Bölüm (m²)

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat  %3

12

188/5

Garaj

1.420,35

1/24

59,18125

5.352,69

161,00 TL

ŞARTNAME BEDELİ 300,00 TL’ DİR.

                       

 

      İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 22/11/2018 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir.

 

 

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,
 4. Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi
 5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 7. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)
 8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)
 9. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 10. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 11. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 12. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 13. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil  kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
 14. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 15. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR