T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

       Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 18/10/2018 Perşembe günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

        Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

YAKUTİYE İLÇESİ ŞEHİTLER SOSYAL KONUT A-BLOK

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm

Cephe

Daire Alanı m²

Muhammen Bedel  (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

Zemin Kat

4

Güneydoğu

1+1

55,36

54.317,90

1.630,00

50,00

5

Güney

1+1

53,51

53.125,22

1.594,00

50,00

6

Güney

1+1

56,35

55.825,94

1.675,00

50,00

YAKUTİYE İLÇESİ ŞEHİTLER SOSYAL KONUT B-BLOK

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm

Cephe

Daire Alanı m²

Muhammen Bedel  (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

Zemin Kat

1

Kuzey

2+1

82,04

75.156,75

2.255,00

50,00

3

Doğu

1+1

45,14

42.332,73

1.270,00

50,00

4

Güneydoğu

1+1

55,36

54.317,90

1.630,00

50,00

5

Güney

1+1

53,51

53.125,22

1.594,00

50,00

6

Güney

1+1

56,35

55.825,94

1.675,00

50,00

7

Güneybatı

1+1

55,36

55.451,09

1.664,00

50,00

8

Batı

1+1

45,14

44.599,10

1.338,00

50,00

1.Kat

10

Güney

3+1

110,13

109.801,50

3.295,00

50,00

2.Kat

16

Güney

3+1

110,13

110.368,09

3.312,00

50,00

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMAN BEKTAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname Bedeli TL

6072

2

Konut

Taks : 0,20 Kaks:0,40

1.212,60

1/1

1.212,60

400,00

485.040,00

14.552,00

300,00

AZİZİYE İLÇESİ GEZKÖY MAHALLESİDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname Bedeli TL

12711

5

Ö. Eğitim Tesis Alanı

E:1,00 Yençok:11,50

5.000,00

1/1

5.000,00

81,00

405.000,00

12.150,00

300,00

12711

8

Ö. Eğitim Tesis Alanı

E:1,00 Yençok:11,50

5.000,00

978383/1000000

4.891,92

81,00

396.245,52

11.888,00

300,00

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname Bedeli TL

12515

7

Konut E=2,50 Yençok=24,50 m

2.419,83

1/1

2.419,83

775,00

1.875.368,25

56.262,00

300,00

PALANDÖKEN İLÇESİ KAZIM YURDALAN MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname Bedeli TL

6165

14

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

3.257,62

1/1

3.257,62

375,00

1.221.607,50

36.649,00

300,00

6165

15

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.876,07

1/1

2.876,07

300,00

862.821,00

25.885,00

300,00

6165

16

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.577,10

1/1

2.577,10

310,00

798.901,00

23.968,00

300,00

PALANDÖKEN İLÇESİ KAZIM YURDALAN MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname Bedeli TL

12476

5

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

6.413,01

1/1

6.413,01

300,00

1.923.903,00

57.718,00

300,00

12476

6

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.357,75

1/1

2.357,75

350,00

825.212,50

24.757,00

300,00

12476

7

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.358,00

1/1

2.358,00

300,00

707.400,00

21.222,00

300,00

12476

8

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.358,00

1/1

2.358,00

300,00

707.400,00

21.222,00

300,00

                                         

 

Arsaların satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Peşin satışlarda indirim yapılmayacaktır.

        İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 18/10/2018 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 6. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 9. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 11. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
 12. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
 13. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 14. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

 

İLAN OLUNUR