T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

       Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 16/10/2018 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

        Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

YAKUTİYE İLÇESİ KAVAK MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/  Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

Şartname Bedeli TL

1

3175

4

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

300,00

2

3175

5

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

300,00

3

3175

6

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

300,00

4

3175

7

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

300,00

5

3175

8

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

300,00

6

3175

11

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

300,00

7

3175

12

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

450,00

1/1

250,00

112.500,00

3.375,00

300,00

8

3176

30

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

9

3176

31

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

257,58

1/1

250,00

64.395,00

1.932,00

300,00

10

3176

32

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

11

3176

33

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

12

3176

34

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

13

3176

35

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

14

3176

36

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

15

3176

37

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

16

3176

38

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

17

3176

39

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

18

3176

40

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

19

3176

41

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

20

3176

42

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

303,63

1/1

250,00

75.907,50

2.278,00

300,00

21

3176

43

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

265,47

1/1

250,00

66.367,50

1.992,00

300,00

22

3176

44

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

261,72

1/1

250,00

65.430,00

1.963,00

300,00

23

3176

45

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,83

1/1

250,00

65.707,50

1.972,00

300,00

24

3176

46

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

263,73

1/1

250,00

65.932,50

1.978,00

300,00

25

3176

47

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

265,49

1/1

250,00

66.372,50

1.992,00

300,00

26

3176

48

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

266,81

1/1

250,00

66.702,50

2.002,00

300,00

27

3176

49

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

261,70

1/1

250,00

65.425,00

1.963,00

300,00

28

3176

50

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,74

1/1

250,00

65.685,00

1.971,00

300,00

29

3176

51

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

264,83

1/1

250,00

66.207,50

1.987,00

300,00

30

3176

52

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

256,91

1/1

250,00

64.227,50

1.927,00

300,00

31

3176

53

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

32

3176

54

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

33

3176

55

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

34

3176

56

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

35

3176

57

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,70

1/1

250,00

65.675,00

1.971,00

300,00

36

3176

58

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

262,71

1/1

250,00

65,677.50

1.971,00

300,00

37

3177

10

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

331,88

1/1

250,00

82,970.00

2.490,00

300,00

38

3177

11

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

280,00

1/1

250,00

70,000.00

2.100,00

300,00

39

3177

12

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

280,00

1/1

250,00

70,000.00

2.100,00

300,00

40

3177

13

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

280,00

1/1

250,00

70,000.00

2.100,00

300,00

41

3177

14

Ticaret

 E=1.20 Yençok=9.50m

280,00

1/1

250,00

70,000.00

2.100,00

300,00

 

 

        Arsaların satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 10 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

        İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 16/10/2018 Salı günü saat 13:45’ e kadar teslim edilmek zorundadır.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 6. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 9. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 11. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
 12. Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Kereste İmalatçıları Esnaf Odasından alınacak (Mahrukatçılık yaptığını gösteren) Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
 13. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 14. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

 

İLAN OLUNUR.