ERZURUM İLİ OLTU İLÇESİ 3 ADET MİNİBÜS HATLARININ 10 YILLIK SÜREYLE HER HAT İÇİN İHALE EDİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI

ERZURUM İLİ OLTU İLÇESİ 3 ADET MİNİBÜS HATLARININ 10 YILLIK SÜREYLE HER HAT İÇİN İHALE EDİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI

 

            Oltu İlçe Merkezi Atatürk Meslek Yüksek Okulu ve Sanayi güzergâhında 3 adet Minibüs hattının 10 yıllık süreyle teker teker ihale edilerek kiraya verilmesi işidir.

            Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 28/08/2018 tarih ve 811 sayılı kararı ile 3 adet Oltu Minibüs hattının 10 yıllık süreyle ihalesine karar verilen işin tahmin edilen her bir hat için 10 yıllık kira bedeli ve ihalenin geçici teminat miktarı aşağıdaki yer alan tablodaki gibidir.

SIRA NO

OLTU  İLÇESİ

GEÇİCİ TEMİNAT %3

 

KDV HARİÇ MUHAMMEN

10 YILLIK KİRA BEDELİ TL

1

1 NOLU MİNİBÜS HATTI

600,00.TL

20.000,00.TL

2

2 NOLU MİNİBÜS HATTI

600,00.TL

20.000,00.TL

3

3 NOLU MİNİBÜS HATTI

600,00.TL

20.000,00.TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yeri ile muhammen bedeli belirtilen ihale Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının kararları esas alınarak, 3 adet Oltu Minibüs hattının 10 yıl süreli kira işi ihalesi 25/09/2018 Salı günü saat 14:00 da Büyükşehir Belediyesi 3. katında yemekhane yanında bulunan Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.

 

İHALEYE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 6. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)
 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır
 8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 9. Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 10. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 11. 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.
 12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR