T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI

 

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI

     

 

         Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi 3175 ada 8 nolu parselde bulunan taşınmazlar ve Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi 1 ada 5 nolu parselde bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 24/07/2018 Salı günü saat 14:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

SIRA NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

YÜZÖLÇÜM m²

MUHAMMEN KİRA BEDELİ TL / YIL

GEÇİCİ TEMİNAT  %3

ŞARTNAME

BEDELİ (TL)

1

AZİZİYE İLÇESİ E 80 KARAYOLU   ( ESKİ SÜMERBANK TESİSLERİ) ÜZERİNDE BULUNAN 1/ ZEMİN KAT 4 NOLU İŞYERİ

1.150,00

39.800,00 TL

1.195,00 TL

250,00TL

2

AZİZİYE İLÇESİ E 80 KARAYOLU               ( ESKİ SÜMERBANK TESİSLERİ ) ÜZERİNDE BULUNAN 1/ ZEMİN KAT 5 NOLU İŞYERİ

1.150,00

39.800,00 TL

1.195,00 TL

250,00TL

3

YAKUTİYE İLÇESİ GEZ MAHALLESİ 1 ADA 5 NOLU PARSELDE KAYITLI AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU

3.392,21

369.600,00 TL

110.880,00 TL

3.000,00 TL

    

         Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi 3175 ada 8 nolu parselde bulunan 4 ve 5 nolu işyerlerini kiralayan istekli kira süresi boyunca bu işyerlerinin herbirinde sigortalı en az 50 işçi istihdam etmek zorundadır.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,
 4. Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi
 5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 7. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)
 8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)
 9. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 10. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 11. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 12. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 13. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil  kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
 14. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 15. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

İLAN OLUNUR