T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

     Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait tabloda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 17/07/2018 Salı günü saat 14:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

AZİZİYE İLÇESİ GEZKÖY MAHALLESİ

Ada/ Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

Hisse Oranı (m²)

m² Birim

Fiyatı TL/m²

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat               ( TL )

12709/1

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alan

E:1,00 Yençok:11,50

25.000,00

1/1

25.000,00

81,00

2.025.000,00

60.750,00

Şartname Bedeli 250,00 TL’dir.

 

     Arsaların satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 15 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Ayrıca tabloda yer alan parseller “12709/1nolu parsel üzerinde yapılacak tesis faaliyete geçmesiyle birlikte Sigortalı en az 50 personel istihdam edilecek ve bu parsel üzerinde 40 ton/saat kapasiteli üretim, depolama ve analiz laboratuvarını içinde barındıran tesislerin inşa edilmesi şartıyla ihaleten satılacaktır. Ayrıca taşınmaz amacı dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.”  şartlarıyla satılacaktır.

     İhale dosyası aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 17/07/2018 Salı günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir.

   

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1- Kanuni İkametgâh sahibi olmak

2- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek ve kimlik fotokopisi

3-  Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi

4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5-  Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz Belgesi

6-  Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu.

7-  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

8-  Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

9- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

10-  2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

12-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.

14- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

 

İLAN OLUNUR.