T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ İLANI

 

      

       Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 28/06/2018 Perşembe günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

        Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE YER ALAN TAŞINMAZLAR

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay / Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

1

12517

4

Ticaret+Konut                 E=2.50 Yençok=24.50 m

4.369,39

1/1

870,00

3.801.369,30

114.042,00

2

12517

5

Ticaret+Konut                 E=2.50 Yençok=24.50 m

4.242,87

1/1

870,00

3.691.296,90

110.738,00

3

12517

6

Ticaret+Konut                 E=2.50 Yençok=24.50 m

4.335,36

1/1

870,00

3.771.763,20

113.153,00

4

12523

2

Ticaret+Konut                 E=2.50 Yençok=24.50 m

3.995,59

1/1

870,00

3.476.163,30

104.285,00

5

12523

3

Ticaret+Konut                 E=2.50 Yençok=24.50 m

3.577,29

1/1

870,00

3.112.242,30

93.368,00

6

12523

4

Konut                              E=2.50 Yençok=24.50 m

3.440,06

1/1

775,00

2.666.046,50

79.982,00

7

12523

5

Konut                       E=2.50 Yençok=24.50 m

3.606,19

1/1

775,00

2.794.797,25

83.844,00

8

12523

6

Ticaret+Konut                 E=2.50 Yençok=24.50 m

4.278,46

1/1

870,00

3.722.260,20

111.668,00

9

12523

7

Ticaret+Konut                 E=2.50 Yençok=24.50 m

3.838,77

1/1

870,00

3.339.729,90

100.192,00

PALANDÖKEN İLÇESİ KAZIM YURDALAN MAHALLESİNDE YER ALAN TAŞINMAZ

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay / Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

1

12476

9

Ticaret+Konut                 E=2.00 Taks=0.30

8.463,59

1/1

325,00

2.750.666,75

82.520,00

Ödeme Şekilleri

Mahalle

Peşin Satış

Taksitli Satış

Osmangazi

Satın alınan bedel üzerinden % 3 indirim

%50 peşin, kalan %50 si 20 ay eşit taksit

Kazım Yurdalan

Satın alınan bedel üzerinden herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

%50 peşin, kalan %50 si 10 ay eşit taksit

 

         İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 28/06/2018 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir. Şartname bedelleri 250,00 TL’dir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 3. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 4. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
 5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 7. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
 8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 9. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 10. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 11. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 12. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
 13. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
 14. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 15. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

 

İLAN OLUNUR.