T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

     Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait tabloda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 21/06/2018 Perşembe günü saat 14:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

PALANDÖKEN İLÇESİ KAZIM YURDALAN MAHALLESİ

Ada/ Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

Birim

Fiyatı TL/m²

Muhammen Bedel ( TL )

Geçici Teminat               ( TL )

6165/12

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

3.205,58

1/1

400,00

1.282.232,00

38.467,00

6165/13

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

3.503,29

1/1

350,00

1.226.151,50

36.785,00

6165/14

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

3.257,62

1/1

375,00

1.221.607,50

36.649,00

6165/15

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.876,07

1/1

300,00

862.821,00

25.885,00

6165/16

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.577,10

1/1

310,00

798.901,00

23.968,00

6165/17

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.249,77

1/1

310,00

697.428,70

20.923,00

6165/18

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.549,07

1/1

325,00

828.447,75

24.734,00

12476/5

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

6.413,01

1/1

300,00

1.923.903,00

57.718,00

12476/6

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.357,75

1/1

350,00

825.212,50

24.757,00

12476/7

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.358,00

1/1

300,00

707.400,00

21.222,00

12476/8

Konut+ Ticaret

Taks:0.30 E=2.00

2.358,00

1/1

300,00

707.400,00

21.222,00

 

     Arsaların satış bedelinin  % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 10 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. İhale dosyası aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 21/06/2018 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir. Şartname Bedeli 250.00 TL’dir.

   

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1- Kanuni İkametgâh sahibi olmak

2- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek

3-  Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi

4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5-  Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz Belgesi

6-  Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu.

7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

8-  Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

9- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir

10-  2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar

11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

12-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

13- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

 

 

İLAN OLUNUR.