ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE İHALE İLANI

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 AÇIK TEKLİF  (ARTIRMA) USULÜ İLE İHALE İLANI

 

         Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılacak olan 17 adet Köprü Başı ve 4 Adet Dijital Led Ekran reklam Materyallerinin 13.06.2018  Çarşamba günü saat 14.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık (artırma) teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda  yapılacaktır.

            İhalesi yapılacak 17 adet Köprü Başı ve 4 Adet Dijital Led Ekran reklam Materyallerinin  kiralama ihalesine ait tahmin edilen (muhammen) ve geçici teminat bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

No

Kiraya Reklam Yerleri

Muhammen Kira Bedeli TL/3 Aylık

Geçici

Teminat %3

Şartname Bedeli

1

17 adet Köprü Başı

10.422,90 TL

312,687 TL

200,00 TL

2

4 ADET Dijital Led Ekran

 

 

 İHALEYE KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

1-Kanuni İkametgâh Belgesi. 

2-Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

3-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

4-Tüzel Kişi olması halinde faaliyet ve yetki belgesi,

5-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli İmza sirküleri.

6-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

7-Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

8-Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

9-Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri her ortak tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

10-Şartname bedeli ücreti mukabilinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Basın Yayın Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)

12-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

13-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

          İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak şartlara uygun olarak hazırlanmış belgelerin dosya halinde en geç 13.06.2018 tarihinde saat 13:50 ‘ye kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim edilir.

 

 

İLAN OLUNUR