ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

 

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

       Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait, Palandöken İlçesi Şehit İsmail Aksu Mahallesi 1421 ada 2 ve 5 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde mevcut, Akaryakıt (Petrol) + LPG İstasyonu satışı 29/12/2015 tarihinde salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

       Söz konusu Akaryakıt (Petrol) + LPG İstasyonu tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir

.

       Sıra

No

Ada

Parsel

Toplam Alanın

(Mesahası)

Mevki

İmar durumu

Niteliği

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

%3 TL

Şartname

Bedeli

(TL)

İhale Türü

1

1421

2  - 5

3.234,57 m²

Palandöken/ Şehit İsmail Aksu Mah.

Bakım  Akaryakıt + LPG İstasyonu

Arsa

21.791.829,38-TL

653.754,88 TL

500

 

Kapalı Teklif (artırma)

 

 

Akaryakıt (Petrol) + LPG İstasyonun satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. Satışlarda taksit uygulaması bulunmamaktadır.

 

       Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın Kapalı Teklif (Artırma) usulü satış ihalesine teklif verilecektir. İhale zarflarını aşağıdaki ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 29/12/2015 tarihinde salı günü saat 13:50’ ye kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 3. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 4. Gerçek veya tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5.  İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
 7. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
 8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 9. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 10. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 11. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 12. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
 13. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 14. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR