T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ (AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ve AYRIŞTIRMA TESİSİ) KİRA İHALE İLANI

 

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ (AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ve AYRIŞTIRMA TESİSİ) KİRA İHALE İLANI

 

           Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda belirtilen taşınmazın kira ihalesi 03/05/2018 Perşembe günü saat 14.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif ( Artırma ) Usulü ile Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazlara ait tahmin edilen (muhammen) yıllık kira bedelleri, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

1.000 m2 KAPALI ALANDA KURULMUŞ OLAN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ve AYRIŞTIRMA TESİSİ

Sıra No

Alanı m²

Yıllık Kira Bedeli TL

Geçici Teminat TL

  Şartname Bedeli TL

Kira Süresi

1

1.000,00

139.616,04

4.188,48

500,00

1 Yıl

 

         İhalesi yapılacak olan taşınmazlar İdaremiz tarafından tespit edilen bir (1) yıllık muhammen (tahmin edilen) kira bedeli üzerinden ihale ile belirlenecek olan yıllık kira bedeli şartnamede belirtilen artış oranları doğrultusunda idaremize ödenecektir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1. Kanuni ikametgah sahibi olmak,

2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

 belgesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.  Bu Şartname ekinde yer alan (Ek-2) standart forma uygun teklif mektubu,

6. Bu Şartnamenin 14.maddesinde belirlenen miktarda geçici teminat mektubu veya                 geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan (Ek-3) standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

9.  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,bu şartnamenin ekinde yer alan (Ek-4) standart forma uygun belge.

10.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.3 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 5.9 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

11. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

12. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

13. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

14. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

15. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

16. İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

17.   İhaleye teklif verecek olan firmalar en az 1 adet lastik tekerlekli loder, 1 adet forklift, 1 adet pres makinesi ve 2 adet damperli kamyona sahip olduğunu belgeleyecektir, kiralanmış ise de en az 1 (bir) yıllık noter onaylı kiralama sözleşmesini ihale aşamasında dosyasında bulunduracak ve idareye ibraz edecektir.

 

İLAN OLUNUR