AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE İHALE İLANI

AÇIK TEKLİF  (ARTIRMA) USULÜ İLE

 İHALE İLANI

 

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN

 

            Mülkiyeti idaremize ait Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi 40 Ada, 3,12 ve 31no’lu Parsellerde kayıtlı arsa üzerinde bulunan mevcut Et Ve Balık Kurumu(Eski Kombina Binası)’na  ait yapıların yıkım işi ihale muhammen bedeli 28.457,30 TL olup, işin ihalesi 20/03/2018 Salı günü saat 14.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık (artırma) teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

            İhale konusu arsa üzerindeki yıkım ve söküm işi gerçekleşecek olan yerler; Eski kombina  merkez kesim binası, kesimhane eklentileri,  müdüriyet, kazan dairesi bacası, kazan dairesi, ahırlar, su deposu, camii, lojmanlar, sosyal tesisleri, güvenlik binası , ana bina arası tesisat kanalı, saha içerisindeki tüm alt yapı, çevre ihata duvarları yapılarından oluşmaktadır. İhale konusu yıkım işinin kapsamı özel teknik şartnamede belirtilmiştir.

           

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeler aranacaktır:

 

 1. Kanuni İkametgah beyanı,
 2. Kanuni Tebligat adres beyanı,
 3. Noter tasdikli imza sirküsü veya imza beyannamesi,
 4. Ticaret odası veya Meslek odası kayıt belgesi,

      a ) Gerçek veya tüzel kişilerin, ilgisine göre ticaret odası yada esnaf ve sanatkarlar odası siciline        

          kayıtlı olduğunu gösterir 2018 yılına ait belge,                           

      b ) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 1,2,3         

        maddelerde istenen belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir, 

 1. Kamu idarelerinden en az 20.000,00 TL tutarında benzer iş deneyim belgesi (iş deneyim belgesi yerine yıkım işi yaparak yıkım sonrası enkazdan çıkan ekonomik değeri olan malları aldığını ve bu işi yaptığını belgeleyen ve bu bilgileri kanıtlayan kamu idarelerince tasdik edilmiş sözleşme veya bu bedelin ödendiğini gösterir makbuz veya benzeri belgeler de kabul edilecektir.)
 2. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)
 3. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin    

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri,   

 1. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından alınacak ilişiksiz belgesi,

( Emlak, ESKİ, Hukuk vb. birimlerden borcu olmadığına dair belge)

 1. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış geçici teminata ait vezne alındı veya banka teminat mektubu, (geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3,00 oranıdır.)
 2. Taahhüt konusu işin kati teminat miktarı teklif edilen bedelin %6,00 oranıdır.
 3. Söz konusu ihale için şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz ve şartnamenin  okunup kabul edildiğini belirten beyanı,
 4. İhale bedelinin tamamı sözleşme yapılmasından önce defaten dellaliyesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırılmak zorundadır.
 5. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
 6. Posta yoluyla yapılacak başvurularda meydana gelebilecek gecikme halinde isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır.

Yıkım yapılacak alandaki yapıların görüldüğü ve incelendiğine dair beyanı,

 Posta yoluyla yapılacak başvurularda isteklinin teklif bedeli nihai bedel olarak kabul edilecektir.

Şartnameler Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yol Yapım Şube Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyenler 250 TL bedel karşılığında şartname almak zorundadır.

 

İLAN OLUNUR