MÜLKİYETİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT OLAN ERZURUM İL SINIRLARI İÇERİSİNDE DÖNÜŞÜMLÜ VE SÜRELİ 20 ADET OTOBÜS HATLARININ 10 YILLIK SÜREYLE HER HAT İÇİN İHALE EDİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI

MÜLKİYETİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT OLAN ERZURUM İL SINIRLARI İÇERİSİNDE DÖNÜŞÜMLÜ VE SÜRELİ 20 ADET OTOBÜS HATLARININ 10 YILLIK SÜREYLE HER HAT İÇİN İHALE EDİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI

 

                Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait olan 20 adet dönüşümlü otobüs hattının (ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ) 10 yıllık süreyle teker teker ihale edilerek kiraya verilmesi işidir.

                Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 16/01/2018 tarih ve 59 sayılı kararı ile 20 adet dönüşümlü otobüs hattının (Özel Halk Otobüsü) 10 yıllık süreyle ihalesine karar verilen işin tahmin edilen her bir hat için yıllık kira bedeli ve ihalenin geçici teminat miktarı aşağıdaki yer alan tablodaki gibidir.

SIRA NO

DÖNÜŞÜMLÜ OTOBÜS HATTI

GEÇİCİ TEMİNAT %3

 (1 YILLIK)

KDV HARİÇ MUHAMMEN

10 YILLIK KİRA BEDELİ TL

1

  1. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

2

  2. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

3

  3. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

4

  4. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

5

  5. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

6

  6. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

7

  7. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

8

  8. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

9

  9. TOPLU TAŞIMA HATTI 

900,00.TL

300.000,00.TL

10

10. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

11

11. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

12

12. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

13

13. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

14

14. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

15

15. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

16

16. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

17

17. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

18

18. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

19

19. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

20

20. TOPLU TAŞIMA HATTI

900,00.TL

300.000,00.TL

               

                Yukarıda yeri ile muhammen bedeli belirtilen ihale Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının kararları esas alınarak, 20 adet dönüşümlü otobüs hattının 10 yıl süreli kira işi ihalesi 08/02/2018 Perşembe günü saat 14:00 da Büyükşehir Belediyesi 3. katında yemekhane yanında bulunan Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.

 

İHALEYE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1-       Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2-       Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

3-       Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,

4-       İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5-       Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

6-       Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)

7-       Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır

8-       Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

9-       Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

10-   Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11-   2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

12-   İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR