T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ İLANI

 

        Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazların satış ihalesi 04/01/2018 Perşembe günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

          Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar

S.         No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay / Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

1

203

16

Konut BL-5 Kat                      Taks =0.40 Kaks=2.00

1.659,95

1/1

1.659,95

1.372,75

2.278.696,36

68.361,00

2

203

18

Sosyal Tesis Alanı E=1.50 Yençok=18.50

5.445,19

1/1

5.445,19

1.372,75

7.474.884,57

224.247,00

3

5915

1

Konut                               E=2.50 Yençok=24.50

2.766,12

1/1

2.766,12

875,00

2.420.355,00

72.611,00

4

5807

1

Özel Eğitim Alanı

E=1.50 Yençok=18.50

9.069,80

1/1

9.069,80

700,00

6.348.860,00

190.466,00

Palandöken İlçesi Ş.İsmail Aksu Mahallesinde Bulunan Arsa

S. No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m² (Arsa)

Pay / Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici

Teminat TL

1

1413

1

Kapalı Spor Tesisi Alanı E=1.00 Yençok=9.50 (Arsa)

3.180,32

1/1

3.180,32

600,00

1.908.192,00

57.246,00

                     

 

      Arsaların satış bedelinin  % 50’ si, sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. ( 5807 /1 nolu parselin satış bedelinin % 50’ si peşin kalan % 50’ si ise 15 ay eşit taksit ile ödenecektir.)

      Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satın alınan bedel üzerinden %3 indirim (5807/1 nolu parsel hariç) yapılacaktır.

       İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanıp kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 04/01/2018 Perşembe günü saat 13:50’ ye kadar teslim edilebilir.     

      İhaleye girecek olanlar 200,00 (ikiyüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.( her arsa için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)     

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1-      Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2-      Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3-      Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4-      Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5-       İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6-      Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7-      Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8-      Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9-      Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10-  Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12-  2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13-  Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14-  Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15-   Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İLAN OLUNUR