ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞINA AİT İHALE İLANI

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞINA AİT İHALE İLANI

 

İLAN: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

 1 . İdarenin

a) Adresi: Merkezi Yönetim caddesi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Yakutiye/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası: 90(442) 233 00 04 - 233 04 30 - 233 01 66 / 234 05 00

c) Elektronik posta adresi(varsa) : cevre@erzurum.bel.tr

2 . İhale Konusu İşin

a) Niteliği, türü: Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait, şehir merkezine 14 km mesafede Adaçayı mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren Katı Atık Düzenli depolama sahasının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre oluşan metan gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis edilmesi işi için istekli tarafından gerekli tesislerin kurulması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunun karşılığında üretilecek elektriğin brüt satışından ihalede teklif edeceği oranda pay vermek üzere (ihalede artırım %20 oran üzerinden yapılacaktır). 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile 29(yirmi dokuz) yıllığına ihale edilecektir

b) Yapılacağı yer: Erzurum Katı Atık Düzenli Depolama Sahası

c) İşin süresi Yer Tesliminden itibaren 29 (yirmi dokuz) yıl

3. İhalenin

a) Usulü: 2886 Sayılı D.İ.K.35. (a) kapalı teklif  (arttırma) usulü

b) Yapılacağı yer: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu Erzurum

c) Tarihi ve saati: 20/08/2015 Perşembe günü saat 14:30

e) Muhammen Bedeli: 1.044.000,00– TL (29 yıllık) -

f) Geçici Teminat Miktarı: 31.320,00 – TL

4.İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler;

4.1- Kanuni ikametgâhı olması,

4.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

 a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir),

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler,

 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi veya oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.

4.7- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8-2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanı,

4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

4.10- İhale dosya bedeli (1.000,00TL) nin ödendiğini gösteren makbuz,

4.11- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,

4-12- Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış olmalıdır.)

4-13- İhale üzerinde kalan istekliden çöp içerisindeki gazdan ihale şartnamesi ekinde yer alan teknik şartnameye uygun olarak elektrik enerjisi üretim tesislerini teknolojik gelişmelere göre yeni sistemler kuracaklarına dair taahhütname.

4.14- İstekliler, sahada uygulayacağı avan projeyi ihale dokümanları ekinde sunacaklardır. Avan projede gaz toplama konsepti ve kullanılacak ekipmanların detayına yer verilecektir.

4.15- İstekliler EPDK( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan en az 1(Bir) Megawatt ve üzeri landfill (çöp sahalarından)'den elektrik üretimine ilişkin lisansı ibraz edeceklerdir.

4.16- Bankalardan temin edilecek belgelerde toplam 1.000.000,00 TL(bir milyon) az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli bankalardan alınacak belge.

5. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır.

6-İş bu ilan bilgi mahiyetinde olup ihalenin iş ve işleyişinde ihale idari ve teknik şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR.