ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

İLAN: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1 . İdarenin

 

a) Adresi: Merkezi Yönetim caddesi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Yakutiye/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası: 90(442) 344 10 83 / 3441159

c) Elektronik posta adresi(varsa) : cevre@erzurum.bel.tr

 

2 . İhale Konusu İşin

 

a) Niteliği, türü: Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait, şehir merkezine 16 km mesafede Adaçayı mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren Katı Atık Düzenli depolama sahasının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre oluşan metan gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis edilmesi işi için istekli tarafından gerekli tesislerin kurulması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunun karşılığında üretilecek elektriğin brüt satışından ihalede teklif edeceği oranda pay vermek üzere (ihalede artırım %15 oran üzerinden yapılacaktır). 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile 29(yirmi dokuz) yıllığına ihale edilecektir

b) Yapılacağı yer: Erzurum Katı Atık Düzenli Depolama Sahası

c) İşin süresi Yer Tesliminden itibaren 29 (yirmi dokuz) yıl

 

3. İhalenin

 

a) Usulü: 2886 Sayılı D.İ.K.35. (a) kapalı teklif  (arttırma) usulü

b) Yapılacağı yer: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu Erzurum

c) Tarihi ve saati: 06/10/2016 Perşembe günü saat 14:30

e) Muhammen Bedeli: 7.816.150,00– TL (29 yıllık) -

f) Geçici Teminat Miktarı: 234.484,50 – TL

4.İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler;

4.1. Kanuni ikametgah sahibi olmak,

4.2. Nüfus cüzdanı sureti veya fotokobisi (Gerçek Kişiler için).

4.3. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

4.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 

 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi veya oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6.  Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.7. Bu Şartnamenin 14.maddesinde belirlenen miktarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.9. TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,TS EN ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.

Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarıncsa akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumlarından alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.İş ortaklarında, ortaklardan her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorunludur.

4.10. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır.

Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir.

Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4.11. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

 

4.12. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

4.13. Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,

4.14. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4.15. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden   değerlendirilir.

4.16.İhale üzerinde kalan istekliden çöp içerisindeki gazdan ihale şartnamesi ekinde yer alan teknik şartnameye uygun olarak elektrik enerjisi üretim tesislerini teknolojik gelişmelere göre yeni sistemler kuracaklarına dair taahhütname.

4.17. İstekliler, sahada uygulayacağı Avan Projeyi İhale Dokümanları ekinde sunacaklardır. Avan projede gaz toplama konsepti ve kullanılacak ekipmanlara yer verilecektir.

4.18. Bankalardan temin edilecek belgelerde toplam 5.000.000TL(beş milyon) az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli bankalardan alınacak belge.

4.19. Mali yeterlilik için; ihaleye girecek firmaların son 3 yıl (üç yıl) ciroları toplamı en az 300.000.000,00 TL (Üç Yüz Milyon TL) olmalı.

4.20. İhale dosya bedeli (1.000,00 TL) nin ödendiğini gösteren makbuz,

4.21. Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış olmalıdır.)

 

5.  Teklifler ihale günü ihale saatine kadar Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır.

 

6-İş bu ilan bilgi mahiyetinde olup ihalenin iş ve işleyişinde ihale idari ve teknik şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır.

 

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR.