MÜLKİYETİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT AŞAĞIDA MAHALLE, PAFTA, ADA, PARSEL, MESAHASI VE NİTELİĞİ AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLEN ARSALARIN SATIŞ İHALESİ

 

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

       Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 19/07/2016 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

       Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedelleri aşağıdaki yer alan tablodaki gibidir.

     Sıra

No

Ada

Parsel

Alanı

(Mesahası)

Mevki

İmar durumu

Niteliği

Birim Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

%3 TL

Şartname

Bedeli

(TL)

İhale Türü

1

5927

21

5.368,34 m²

Palandöken Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

4.026.255,00

120.787,65

500,00

Kapalı

2

5927

22

4.729,90 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

3.547.425,00

106.422,75

500,00

Kapalı

3

5927

23

4.996,27 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

3.747.202,50

112.416,08

500,00

Kapalı

4

5927

24

4.731,27 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

3.548.452,50

106.453,58

500,00

Kapalı

5

5927

25

6.106,21 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

4.579.657,50

137.389,73

500,00

Kapalı

6

5927

26

4.267,19 m²

Palandöken

Osman Gazi Mah.

E=2,50

Konut alanı

Arsa

750,00 TL

3.200.392,50

96.011,78

500,00

Kapalı

 

Arsa satış bedelinin % 50’ si peşin kalan % 50’ sinin ise 10 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.      

       Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verilecektir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 19/07/2016 Salı günü saat 13:50’ ye kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1-      Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2-      Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3-      Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4-      Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5-       İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6-      Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7-      Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9-      Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10-  Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12-  2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13-  Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

14-  Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR