OLİMPİYAT PARKI İÇERİSİNDE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN BELİRLENECEK 2.640,00 M²’LİK ALANDA, ALTYAPISI KİRALAYAN TARAFINDAN YAPILMASI ŞARTIYLA LUNAPARK KURULMASI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AÇIK TEKLİF  (ARTIRMA)  USULÜ İLE KİRA İŞİ İHALE İLANI

 

 

MADDE:1-TANIMLAR

Bu Şartnamede geçen tanımlar.

KİRALAYAN İDARE: Erzurum Büyükşehir Belediyesi

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: 14/07/2016 – Perşembe Günü Saat /14:00 Encümen  ( Toplantı )  Salonun da yapılacaktır. 

İRTİBAT ADRESİ VE TLF. NO: Erzurum Büyükşehir Belediyesi. Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı – Merkezi Yönetim Caddesi / ERZURUM  / Telefon: 0442 344 10 00 faks : 0442 233 02 20  P.K. : 25100         

KİRALANAN YER VE İHALE KONUSU: Yakutiye ilçesi, İstasyon Mah. 33 Ada 47 Parselde kayıtlı mevcut Olimpiyat Parkı içerisinde Belediyemiz tarafından belirlenecek 2.640,00 m²’lik alanda, altyapısı kiralayan tarafından yapılması şartıyla Lunapark kurulması işinin,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Şartname hükümleri dâhilinde 14.07.2016 tarih perşembe günü saat 14:00’da açık teklif (arttırma) ihale usulü ile kiraya verilmesidir.

KİRACI: Kiralanan yerin, kiralama hakkını ihale ile alan özel ve/veya tüzel kişiler ve bunların ortakları.

MADDE 2- YILLIK KİRA BEDELİ:

Taşınmazın tahmin edilen yıllık kira bedeli ve ihalenin geçici teminat miktarı aşağıda belirtildiği gibidir.

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI: 2016 Yılı yıllık kira muhammen bedeli 25.699,04TL+ KDV, geçici teminat 1 yıllık kira tutarının %3’ü 770,97 TL’dir.

     

      Yukarıda yeri ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazlarla ilgili Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının

       kararları esas alınarak, iş yerlerinin 3 (üç)Yıl süreli kira işi ihalesi ile Kiraya verilmesi; 

       2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Artırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.

1- İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda  yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi, Sözleşmesi ve Ekleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Emlak ve    

     İstimlâk Dairesi Başkanlığında görülebilir veya şartname bedeli ödenmek sureti ile temin edilebilir.

3- İhalesi yapılacak olan iş yerlerinin idaremiz tarafından tespit edilen bir (1) yıllık muhammen (tahmin edilen) kira     

     bedeli üzerinden ihale ile belirlenecek olan yıllık kira bedeli şartnamede belirtilen artış oranları doğrultusunda   

     idaremize ödenecektir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1-      Kanuni ikametgah sahibi olmak,

2-      Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

3-      Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,

4-      İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5-      Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

6-      Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)

7-      Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin) her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır

8-      Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

9-      Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

10-  İhalenin yapıldığı yıldan (2016) önceki son beş yıl içerisindeki 25 işçinin çalıştırıldığına dair SGK Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

11-  Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişilerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin adli sicil kaydında sabıkası olmadığına dair belge.

12-  Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13-   2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

14-   İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

İLAN OLUNUR