İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI ...

*Ulaşım Daire Başkanlığının talebine istinaden; 25.05.2023 tarihinde UKOME toplantısında karara bağlanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan UKOME kararlarının imar planlarına işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli dahilinde yapılmakta olan Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri için hazırlanmış olan imar planlarında;

- Tesisin Teknik Özelliğine göre Güneş Enerji Santralinde Enerji Üretimine yönelik Donanım Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca onaylanacak Avan Projesinde belirlenecektir.

- Parsel üzerinde yönetim binası ve personel lojmanı olarak kullanılmak üzere toplam alanları 200 m²’yi ve 2 katı (6.50 m) geçmeyen yapılar yapılabilir.

- Santral alanındaki üretime ilişkin tesisler ile bunların tamamlayıcısı niteliğinde altyapı ve üstyapı (Trafo, İrtibat Merkezi vb Teknik Yapılar) beton köşk şeklinde taşınabilir nitelikte temeli olmayan elemanlardan oluşabilir.

- 12 Mayıs 2019 gün ve 30772 sayılı Resim Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ”Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

- Planlama alanında “elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.

- Burada belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili Yönetmelikleri geçerlidir. Şeklinde plan notları işlenmekteydi. Ancak 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat değişikliğiyle “Güneş kaynaklı yenilebilir enerji sistemlerinin yapı inşaat alan hesabında fotovoltaik panelleri taşımak amacıyla yapılan çerçeve/konstrüksiyon imalatının dış ölçüleri içinde kalan alanın yatay izdüşümü dikkate alınır” hükmü getirilmiş olup Belediyemiz Meclisi tarafından bundan sonra görüşülecek olan güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemlerine ait imar planları ile daha öncesinde Belediyemizden kabul edilmiş olan bu konudaki imar planı notlarının değişen mevzuat kapsamında değiştirilmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Aziziye ilçesi Ocak mahallesi 174 ada 6 nolu parsel üzerinde GES alanı olarak E=0.50 Yençok=6.50 yapılaşma koşulu ile imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*İspir İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2023 Tarih ve 54 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, İspir İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde regülatör alanına yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli, Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi 616 ada 78 numaralı parselde bulunan taşınmazın mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kalmakta olup söz konusu taşınmazın Tarımsal Nitelikli Alan olarak planlanmasını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*Horasan İlçesi Esentepe mahallesi 40 ada 3 nolu parsel, Camiikebir mahallesi 103 ada, 8,10 ve 109 parseller 109 ada 9,11 ve 14 parseller, 120 ada 3,6 ve 18 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların Güneş Enerji Santrali Alanı olarak işlenmesini içeren iman planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli, Horasan İlçesi, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi, 276 ada, 1 nolu parselde kayıtlı plansız alana isabet eden taşınmazın Emsal: 0.50 Yençok: 9.50 m. Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*Şenkaya İlçe Belediye Meclisinin 03.02.2023 Tarih ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Şenkaya İlçesi, Değirmenlidere Mahallesi 120 ada 721, 831, 833, 905 ve 908 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Küçük Sanayi Alanı" yapılmasına yönelik imar planı yapılmıştır. Planda yapılaşma koşulları Emsal:1.00 Yapı Yüksekliği En Çok: 9.50 m olarak belirlenmiştir. Ayrıca karayolundan 25 m, yan parsellerden 5 m çekme mesafesi bırakılmasını içeren mevzi imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*Narman İlçe Belediye Meclisinin 03.05.2023 Tarih ve 34 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Narman İlçesi, Tuzla Mahallesi, 104 ada 36 nolu parselde kayıtlı plansız alana isabet etmekte olan taşınmazın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak işlenmesinini içere imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*İlgi yazıyla Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Kombina Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında ki imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 18.07.2023 Tarih ve 57 Sayılı Kararıyla kabul edilen; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Muratpaşa, İstasyon,  Dadaş,  İstasyon, Şıh ve Çiftlik mahallelerini kapsayan alanda yapılan 1/1000 Ölçekli  Revizyon İmar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 18.07.2023 Tarih ve 58 Sayılı Kararıyla kabul edilen; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik,  Kavak, Şıh, İstasyon ve Müdürge  mahallelerini kapsayan alanda yapılan 1/1000 Ölçekli  Revizyon İmar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı için tıklayınız.

*İlgi yazı ile Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının talebi üzerine Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osmangazi Mahallesi 13540 ada ve çevresine ait Nazım İmar Planları değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 07.08.2023 Tarih ve 65 Sayılı Kararıyla kabul edilen; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aktoprak Mahallesi 0 ada 533 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan Güneş Kaynaklı Yenilenebilir Enerji Sistemleri amaçlı hazırlanan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 08.08.2023 Tarih ve 70 Sayılı Kararıyla kabul edilen; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Karaköse Mahallesi 488 ada 22 numaralı parselde yapılan Koruma Amaçlı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.
Meclis Kararı için tıklayınız.