İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:21.03.2022

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2021 Tarih ve 76 Sayılı Kararı ile kabul edilen; Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi, 6045 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Emsal:0.80, Y ençok: 6.50 m yapılaşma koşulu ile Anaokulu alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın Taks: 0.50, Kaks: 1.00, 2 kat yapılaşma koşulu ile Ticaret alanı olarak planlanmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 04.08.2021 Tarih ve 85 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2019 Tarih 204 Sayılı Meclis Kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanından çıkarılan Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, Cenk Küme Evler olarak belirtilen alan 1/1000 Uygulama İmar Planlarımızda plansız alan olarak görünmekte olup söz konusu  Cenk Küme Evlerde mevcut altyapı, yerleşke dikkate alınarak çevresiyle bir bütün olacak şekilde A-2 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.60 Konut Alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 04.08.2021 Tarih ve 85 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2019 Tarih 204 Sayılı Meclis Kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanından çıkarılan Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, Cenk Küme Evler olarak belirtilen alan 1/1000 Uygulama İmar Planlarımızda plansız alan olarak görünmekte olup söz konusu  Cenk Küme Evlerde mevcut altyapı, yerleşke dikkate alınarak çevresiyle bir bütün olacak şekilde A-2 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.60 Konut Alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Aziziye İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2021 Tarih ve 135 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Erzurum İli, Aziziye İlçesi Gezköy İlçesi 11107 ada 1 numaralı parselin güneyinde onaylı imar planlarında park alanı olarak görünen taşınmazın kuzeydoğusuna trafo alanı işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

Aziziye İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2021 Tarih ve 136 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Erzurum İli, Aziziye İlçesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından tespit edilecek olan 380 KV Erzurum Alpaslan 2 HES enerji iletim hattının kamulaştırma işlemleri için hazırlanan imar planlarının askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2021 Tarih ve 55 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Yenimahalle 259 ada 8 (5) nolu parselde kayıtlı meri imar plansız alan olarak görülen taşınmazın, koordinatları belirtilen 10 ha.’lık kısmının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Olur İlçesi, Aktepe Mahallesi 139 ada 22 numaralı parsel, 132 ada  1 numaralı parsel ile 131 ada 3, 4 numaralı parsellerde kayıtlı Emsal=0.60, Yençok=7,50 m Resmi Kurum alanı, Emsal=0.60, Yençok=7,50 m Sağlık tesis alanı ve Emsal=0.60, Yençok=10,50 m Spor tesis alanlarının Emsal=1.00, Yençok=12,50 m konut alanı  ve Spor Tesis alanı ile Sağlık tesis alanı onaylı plandaki yerlerinden 30 metre doğuya aynı büyüklük ve yapılaşma şartlarıyla taşınmasının içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Aşkale İlçesi, Pırnakapan Mahallesi, 153 ada 100 numaralı parselde Emsal:0,40 Yençok:6,50 yapılaşma koşulları ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Tekman ilçesi Taşkesen Mahallesi 0  ada 22 ve 23 numaralı mera parselleri mahalle yerleşkesiyle bütünleşmiş olup toplamda 92.299 metrekare alanda; TAKS:0.30 KAKS:0.60 Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşulu ile Gelişme Konut Alanı, Emsal:1.00 Yençok: Serbest  yapılaşma koşulu ile İbadet Alanı ,  12.283  metrekare park alanı olarak  işlenen imar planının askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Tekman ilçesi Düzyurdu Mahallesi 143 numaralı 33 ada mera parselinin mahalle yerleşkesiyle bütünleşmiş olup toplamda 126.734 metrekare alanda; TAKS:0.30 KAKS:0.60 Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşulu ile Gelişme Konut Alanı, Emsal:1.00 Yençok:6,50 metre  yapılaşma koşulu ile Belediye Hizmet Alanı,  22.802 metrekare park alanı ve mezarlık alanı olarak  işlenen imar planlarının askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Erzurum İli Tekman İlçesi Vatan Mahallesi 155 ada 138 ve 140 numaralı parsellerden geçen 10 metrelik yolun güneye doğru kaydırılmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Karayazı İlçe Belediye Meclisinin 07.12.2021 Tarih ve 63 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Bayraktar  Mahallesi 228 ada 1, 3 numaralı parseller ile 116 ada  11, 23  numaralı parsellerde kayıtlı  Ticaret Alanı ile Otel ve Konaklama Tesis Alanının Yençok:Serbest yüksekliğinin Yençok:9.50 metre olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

15.12.2021 Tarih ve 874 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının “il genelindeki imar planlarında ada ayrım çizgisi olmaksızın adanın bir kısmı taranarak fonksiyon belirtilen gösterimler için, bu fonksiyonun mekânsal planlar yapım yönetmeliği uyarınca bütün ada için geçerli olmasına, ayrıca il bazında bütün imar planlarında yapı yaklaşma mesafeleri belirtilmeyen imar adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir”. Şeklinde tashih edilmesi hususunun askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

 

Erzurum İli, Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi 5559 ada 6 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Palandöken İlçesi, Osmangazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12980 Ada 1 Parsel 12981 Ada 2, 7 ve 8 parseller, 12982 Ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların Trafo Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2021 Tarih ve 853 Sayılı Kararı ile söz konusu alanda bulunan 20 m’lik yolun 50 m’lik yola bağlanan kısmının doğuya doğru ötelenmesi ve bahse konu 20 m’lik yolun kuzeyinde bulunan konut adalarının 20 m’lik yola bakan kısımlarında yapı yaklaşma mesafelerini 10 m olarak düzenlenmesi ve söz konusu konut adalarının 20 m’lik yola bakmayan diğer cephelerinin yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak planlanması ve bahse konu 20 m’lik yolun kuzeyinde, konut adalarının arasında bulunan 7 m’lik imar yolunun ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yol hiyerarşisine uygun olmaması sebebiyle kaldırılması kaydıyla söz konusu imar planı ve plan notlarının tadilen kabulüne karar verilmiş olup bahse konu imar planı değişikliğine Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğü tarafından itiraz edilerek Transformatör Merkezi içerisindeki yapıların yerleşimi (kumanda, kapalı şalt, güvenlik ve yangın binaları, yeraltı kabloları, servis yolları vs.) tekrardan revize edildiğinde projenin tesis edilebilmesi için teknik altyapı alanı içerisinde 10 m olan yapı çekme mesafelerinin 5 metreye indirilmesine yönelik yapılan itirazın askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Erzurum İli, Palandöken İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kazımyurdalan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ait imar planlarının revize edilmesi hususunun askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Aziziye İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2020 Tarih ve 15 Sayılı Kararı ile kabul edilen; Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi 6396 ada 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planlarında A-2 kat yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın Resmi Kurum alanı olarak imar planlarına işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Oltu İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2022 Tarih ve 42 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Oltu İlçesi, Aslanpaşa Mahallesi, 149 ada 51  nolu parselde kayıtlı taşınmazın Tarımsal Nitelikli Alan olarak işlenmesini içeren ilave imar planlarının askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Horasan İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2022 Tarih ve 18 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Horasan İlçesi, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi 265 ada 53 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında, B-5 kat Konut Alanı görülen taşınmazın B-5 Ticaret+Turizm Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

Erzurum İli Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine; Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi 12511 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planlarında Eğitim Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Cami Alanı ve Park Alanında kalmakta olup söz konusu alanın Eğitim Tesis Alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı için Tıklayınız.

Meclis Sunumu için Tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.