İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:04.02.2022

   Tekman İlçesi Vatan mahallesi 138 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 16 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut alanına olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2022 Tarih ve 11 Sayılı Kararı ile bahse konu alanda yoğunluk artışından dolayı 138 ada 2, 3, 4, 5, 6, 17 numaralı parseller ile 138 ada  7, 8, 9, 10, 11 ve 16 numaralı parsellerin arasından yeşil alan oluşturulması kaydıyla tadilen kabulüne  karar verilmiştir.

   Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

   Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

   Erzurum İli Horasan İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 107 ada 10 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Erzurum-Ağrı karayolundan bağlantılarının yine aynı şahsa ait olan 107 ada, 8 nolu parselde bulunan Akaryakıt İstasyonu alanından sağlanması kaydıyla Emsal: 1.20 Yençok: 12.50 m Turizm+Ticaret alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2022 Tarih ve 7 Sayılı Kararı ile bahse konu talebin Karayolları Kurum Görüşünün plan notlarına işlenmesi ve  tapuda 107 ada 8 numaralı parsel aleyhine  107 ada 10 numaralı parsel lehine geçiş hakkı şerhinin konulması sebebiyle tadilen kabulüne karar verilmiştir.

   Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

   Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

   Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 11202 ada 807 nolu parsellerde kayıtlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak görülen taşınmazın Emsal= 0.40 Yençok= 6.50 metre Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikli Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2022 Tarih ve 31 Sayılı Kararı ile Bahse konu talebin kurum Görüşlerinin tamamlanmış olması ve bahse konu  planda  yer alan  10 metrelik yolun ana yola bağlanması kaydıyla tadilen kabulüne karar verilmiştir.

   Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

   Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

  Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Solakzade Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanın imar planları Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2022 Tarih ve 32 Sayılı Kararı ile bahse konu talebin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda tadilen kabulüne karar verilmiştir.
Hukuk ve Temel Haklar Komisyon görüşü:  “Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Solakzade Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanın imar planları İle ilgili” komisyon raporu araştırılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bölgenin imar planları, deprem kuşağı üzerinde yer alması, ilçenin silüeti gibi durumlarda göz önüne alınarak tüm unsurlar incelenmiştir. Yapılaşma şartlarının yeniden değerlendirilmesi için yapılan tadilatın; 3194 sayılı İmar Yasasının 29. ve 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 12. maddelerine göre inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaata başlama ve inşaatı bitirme için iki ve beş yıllık sürelere uyulmaması halinde verilmiş ruhsat geçersiz sayılmakta, yine bu maddelere göre yapı sahiplerine inşaata devam edip tamamlayabilmek için yeniden ruhsat alma ve yeni ruhsatın alınacağı tarihteki imar durumuna uyma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. İmar planları, düzenleyici işlem sayılmakta olup, bunlarda yapılan değişiklikler de düzenleyici işlemlerdeki değişiklik niteliğindedir. İmar planlarına göre alınan inşaat ruhsatları, uygulama işlemidir. Ancak sadece inşaat ruhsatı alınmış olması, imar planı değişikliği halinde kazanılmış hak oluşmasına yetmemektedir. Danıştay Altıncı Dairesince, plana ve ruhsata uygun olarak yapımına başlanan inşaatlarda, planda değişiklik meydana gelmesi veya daha sonra imar planının Mahkemece iptal edilmesi halinde inşaatın fiili durumunun, kazanılmış hakkın kapsamını belirlediği görülmektedir:
Danıştay Altıncı Dairesince, taşınmaz imar planında konut alanında iken alınan üç katlık ruhsata göre inşaata başlandıktan sonra planın değişerek taşınmazın genel  hizmete ayrılan yerde kalması üzerine, inşaatın tamamlanan iki katı için kazanılmış hak bulunduğuna, henüz yapılmamış olan üçüncü katın plan değişikliği nedeniyle yeni plana ve İmar Kanunu nun 33 üncü maddesine aykırı hale gelen ruhsatın üçüncü kat yönünden iptalinde isabetsizlik bulunmadığına karar verilmiştir. Yargı kararları ışığında komisyonumuza havalede edilen içerikte tadilat yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
 

  Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Toparlak Mahallesi, 10773 ada. 4 parsel de kayıtlı taşınmaz 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda görünmekte olup söz konusu parselin %10 u kadarına ahşap bağ evi veya prefabrik ev yapmak için ilave imar planı hazırlanması talebi Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2020 Tarih ve 862 Sayılı Kararı ile bahse konu talebi de içeren yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlanması beklendiği için söz konusu talebin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına iadesine karar verilmiş olup bahse konu talebin yeniden değerlendirilmesi Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2022 Tarih ve 33 Sayılı Kararı ile ilgili alanda yapılan imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun yapılması sebebiyle kabulüne karar verilmiştir.

   Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

   Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

  Oltu İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2022 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli Oltu İlçesi, Subatık Mahallesi 143 ada 3 nolu parselde kayıtlı meri imar plansız alan olarak görülen taşınmazın, Emsal: 0.50 Yençok: 9.50 m. Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2022 Tarih ve 34 ilgili alanda Kurum Görüşlerinin tamamlanmış olması ve Taks: 0,40 Emsal: 0,50 Yençok: 2 kat olması kaydıyla tadilen  kabulüne karar verilmiştir.
 

   Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

   Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

  Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi 9917 ada 19 numaralı parselin bulunduğu alandaki 7 m'lik yolun kaldırılarak Resmi Kurum Alanının büyütülmesini içeren imar planı değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2022 Tarih ve 36 mülkiyeti Aziziye İlçe Belediyesine ait olan ilgili alanda yapılan düzenlemenin kamu yararı içeriyor olması sebebiyle imar yolunun kaldırılarak yeniden düzenlenmesi şekliyle tadilen kabulüne  karar verilmiştir.
 

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.